https://www.youtube.com/watch?v=GtPZbO_UEIw&feature=youtu.be

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Braşov este amplasată în cartierul Astra, pe strada Barbu Lăutaru Nr. 10. Clădirea şcolii a fost construită în anul 1976, a fost realizată de statul român şi a aparţinut Ministerului Învăţământului până în anul 2001, când prin hotărâre de guvern, şcolile au trecut în patrimoniul primăriilor. Clădirea şi terenul aferent sunt intabulate la nr.19731 Cartea Funciară.

Tipul unităţii de învăţământ este şcoală gimnazială cu clasele P – VIII, cursuri de zi, cu predare în limba română.

Unitatea funcţionează într-un singur corp de clădire tip P+2, cu o suprafaţă utilă de 814 m2. Are 19 săli de clasă, laborator de informatica, o sală de sport, o bibliotecă, cancelarie, secretariat, cabinet medical, cabinet interşcolar de asistenţă psihopedagogică, cabinet al direcţiunii. Sistemul de încălzire este centralizat, şcoala este racordată la sistemul de apă-canal al oraşului, iar deşeurile sunt preluate de Societatea de Salubritate ,,Urban S.A,,. Clădirea şcolii este în stare bună şi nu necesită reparaţii capitale.

Nivelul de dotare cu resurse materiale este satisfăcător. Numărul angajaţilor din şcoală este de: 39 cadre didactice, 4 cadre didactice auxiliare, 4 cadre nedidactice. Toate posturile sunt ocupate.

Timp de 41 de ani, dascălii acestei şcolii au modelat minţile şi sufletele elevilor lor cu grijă, răbdare şi perseverenţă încercând cu responsabilitate şi dăruire, să atingă standardele propuse spre a oferii învăţăceilor lor şanse egale prin orientarea profesională şi ca cetaţeni ce conştientizează astăzi o Europă unită.

Mergând dincolo de programă în concordanţă cu preferinţele şi aptitudinile elevilor, învăţătorii şi profesorii le oferă acestora o bogată paletă de opţionale, având drept colaborator şi suport mijloace moderne de instuire şi educare. In atenţia dascălilor stau zilnic variate activităţi artistice şi educative, înmanunchiate în acţiunile festive sau tematice în pas cu calendarul şcolii. Absolvenţii acestei şcolii sunt tineri bine integraţi în liceele şi şcolile profesionale alese, pregatiţi educaţional pentru a raspunde unei lumi în continuă schimbare.

Conştienţi de responsabilitatea ce ne revine, adepţi şi prin faptă ai Reformei învăţământului, ne concentrăm în permanenţă atenţia asupra găsirii de noi resurse materiale pentru introducerea tehnicilor moderne de pregătire apte să asiste procesul de învăţământ.

Continuând frumoasele tradiţii ale acestei şcoli, folosind la maximum resursele umane, luptând să implementăm cerinţele reformei în învăţământ suntem hotărâţi să garantăm că pregatirea în această şcoală atinge standarde înalte şi devine din ce în ce mai relevantă pentru nevoile elevilor şi corespunzatoare cerinţelor societăţii.

 

VIZIUNEA MANAGERIALĂ

 

Pornind de la  dezideratele stabilite de documentele educaţionale în vigoare, avem în vedere  concentrarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire gimnazială bună, cunoştinţe aprofundate, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii, conform conceptelor europene “LIFELONG LEARNING”.

Întreaga activitate va fi organizată de aşa manieră încât să se creeze în şcoala noastră un mediu educaţional profesionist, la standarde de performanţă  şi morale înalte.

Va fi stimulată dezvoltarea parteneriatelor, a colaborărilor interne şi externe care să promoveze valorile europene, munca în echipă, civismul, dialogul intercultural, dat fiind faptul că încă din anul 2008, stabilit de Consiliul Europei „Anul dialogului intercultural”, au existat preocupări în acest sens.

Valorificarea rolului definitoriu al educaţiei în pregătirea copiilor şi contribuţia în devenirea lor ca cetăţeni activi într-o societate dinamică, abordarea educaţională complementară formală şi non–formală, stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale, valorificarea valenţelor educative ale conţinuturilor învăţării în interesul superior al copilului (principiul fundamental al „Convenţiei ONU privind dreptul copilului”) sunt priorităţi pe care se structurează viziunea managerială.

 

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

  • Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Se întâlnesc şi cazuri izolate de individualism, competiţie, rutină, conservatorism, automulţumire.
  • Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice.

 

  • În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare am putea spune că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.

Directorul este deschis şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic.

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice. Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile şi activităţile extraşcolare  în aşa fel  încât să formeze elevi  care să fie  capabili:

  • să-şi cunoască propria valoare;
  • să dezvolte o conduită tolerantă;
  • să gândească independent şi autonom;
  • să manifeste responsabilitate în soluţionarea problemelor care intervin în viaţă;
  • să-şi planifice sarcini şi să le îndeplinească;
  • să comunice în mod eficient cu ceilalţi.
MISIUNEA ŞCOLII

Comoara cea mai de preţ a societăţii este COPILUL. Creşterea, educarea şi dezvoltarea lui este cea mai deplină şi sensibilă bucurie a vieţii. Conştient de acest lucru, colectivul didactic al Şcolii Gimnaziale nr.1 Braşov îşi propune atingerea idealului educaţional capabil să energizeze pozitiv societatea românească, prin îmbinarea logos-ului (componenta cerebrală: raţiune, logică) cu pathos-ul (componenta afectivă: emoţii, sentimente) şi cu ethos-ul (componenta etica: obiceiuri, morală), cele trei dimensiuni ale personalităţii subiectului: oferind elevului nostru şanse egale de realizare in viaţă cu oricare alt copil al Terrei.

În cadrul reformei educaţionale din România, o prioritate enunţată de autorităţile educaţionale şi susţinută în  plan conceptual şi normativ, o constituie delegarea activităţii decizionale la nivelul unităţii şcolare, ca expresie obiectivă a descentralizării.

Din această perspectivă proiectul instituţional al unităţii şcolare promovează, realizarea unei oferte educaţionale şi curriculare personalizate, în  funcţie atât de nevoile reale, cât şi de condiţiile social economice în  care funcţionează această instituţie de educaţie.

Menţionăm totodată, că din punct de vedere conceptual, prezentul proiect de dezvoltare instituţională cuprinde comentarii şi forme explicative, analitice necesare stimulării unei mai bune activităţi şi implicări pe care o dorim la nivelul tuturor factorilor de decizie şi al tuturor resurselor umane  ale comunităţii educaţionale.